سوره نساء آیات ۱۶۳ تا ۱۶۷ – شباهت رسالت و دینِ پیامبران

در این مقاله، به بررسی سوره نساء آیات ۱۶۳ تا ۱۶۷ خواهیم پرداخت. این آیات، با تاکید بر یکپارچگی رسالت پیامبران، نقش آنها را به عنوان مژده‌دهنده و هشداردهنده عنوان می‌کنند. در این آیات، خداوند موضوع وحی‌ کردن به پیامبران مختلف، از جمله نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسی، ایوب، یونس، هارون، سلیمان و داوود را مطرح می کند. همچنین، این آیات به تکلم خدا با موسی و شهادت خدا و فرشتگان بر حقیقت وحی می‌پردازند. در نهایت، آیات به کافرانی اشاره می‌کنند که از راه خدا باز می‌مانند و در گمراهی عمیقی گرفتار هستند. در ادامه این مقاله، به تفصیل به بررسی و ترجمه این آیات می‌پردازیم.

اِنّا اَوْحَیْنا اِلَیْکَ کَما اَوْحَیْنا اِلیٰ  نوحٍما همانگونه به تو وحی کردیم که به «نوح» وحی نمودیم،
وَ النَّبِیّینَ مِنْ بَعْدِه‌ىو نیز به پیامبران بعد از او:
وَ اَوْحَیْنا اِلیٰ  اِبْراهیمَ وَ اِسْماعیلَ وَ اِسْحاقَو به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق وحی نمودیم،
وَ یَعْقوبَ وَ الْاَسْباطِو به یعقوب و نوادگانش؛
وَ عیسیٰ  وَ اَیّوبَ وَ یونُسَ وَ هارونَ وَ سُلَیْمانَو به عیسیٰ و ایّوب و یونس و هارون وسلیمان ؛
وَ آتَیْنا داوودَ زَبورًا (۱۶۳)‏و به داوود کتاب زبور را دادیم
وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَیْکَ مِنْ قَبْلُپیامبرانی بودند که سرگذشت آنان را قبلاً بر تو حکایت کردیم؛
وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْکَو پیامبرانی هم بودند که ماجرای آنان را برای تو نگفتیم؛
وَ کَلَّمَ اللّهُ موسیٰ  تَکْلیمًا (۱۶۴)‏و خدا به شکلی خاص با موسیٰ ، سخن گفت
رُسُلًا مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَپیامبرانی که مژده دهنده و هشدار‌دهنده بودند؛
لِئَلّایَکونَ لِلنّاسِ عَلَى‌اللّهِ حُجَّهٌ بَعْدَ الرُّسُلِتا پس از آنها، برای مردم، برضدّ خداوند هیچ بهانه‌ای نماند؛
وَ کانَ اللّهُ عَزیزًا حَکیمًا (۱۶۵)‏و خدا همواره توانا و حکیم است
لٰکِنِ اللّهُ یَشْهَدُ بِما اَنْزَلَ اِلَیْکَلیکن خدا به درستیِ آنچه برتو نازل کرد، شهادت می‌دهد،
اَنْزَلَهو بِعِلْمِه‌ىزیرا آن را بر اساس علم خود، نازل نموده است؛
وَ الْمَلائِکَهُ یَشْهَدونَو فرشتگان نیز گواهی می‌دهند ؛
وَ کَفیٰ  بِاللّهِ شَهیدًا (۱۶۶)‏با آنکه شاهد و گواه بودن خدا کافی است
اِنَّ الَّذینَ کَفَروا  وَ صَدّوا عَنْ سَبیلِ اللّهِآنان که کفر ورزیدند و مردم را از راه خدا بازداشتند،
قَدْ ضَلّوا ضَلالًا بَعیدًا (۱۶۷)‏قطعاً در گمراهی عمیقی گرفتارند

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • پیامبران، مژده دهنده و هشدار‌دهنده بودند؛ مژده برای نیکوکاران و هشدار برای بدکاران ، پس ما کاری کنیم که خداوند یارمان باشد، زیر او، همواره پیروزمند و حکیم است ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo