سوره توبه آیه ۶۰ – موارد مصرف صدقات واجب یا زکات

این مقاله، سوره توبه آیه ۶۰ از قرآن کریم را ارائه می‌دهد که به بیان مصارف مجاز زکات می‌پردازد. در این آیه، خداوند متعال مصارفی چون کمک به نیازمندان، آزاد کردن بردگان، پرداخت بدهی‌های افراد ناتوان، حمایت از دین الهی و یاری رساندن به مسافران را به عنوان مواردی که زکات باید در آن‌ها مصرف شود، بیان فرموده است. این مطلب با ارائه ترجمه فارسی این آیه، درک بهتری از این موضوع مهم فراهم می‌کند.

اِنَّمَا الصَّدَقاتُصدقات تنها برای این موارد باید مصرف شود:
لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْهافقرا، بینوایان، حقوقِ مأمورینِ جمع آوریِ زکات،
وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلوبُهُمْ وَ فِى الرِّقابِ وَ الْغارِمینَو برای دلجویی ‌از مردم، آزادی بردگان، بدهکاران ناتوان،
وَ فى سَبیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبیلِو در راه های الهی و کمک به مردم در راه مانده؛
فَریضَهً مِنَ اللّهِاین امر واجبی از جانب خداست؛
وَ اللّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ (۶۰)‏و خدا دانایی حکیم است

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • اهل انفاق باشید و صدقات را برای فقرا، بینوایان، و برای دلجویی ‌از مردم و سایر کارهای الهی و کمک به مردم در راه مانده است، مصرف کنید. این امر واجبی از جانب خداست؛ و خدا دانایی حکیم است.‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نقطه
Logo