سوره بروج آیات ۱ تا ۹ – نتایج پایداری و استقامت در راه حق

این صفحه شامل سوره بروج آیات ۱ تا ۹ از قرآن کریم و ترجمه فارسی آن است. این آیات درباره صبر و استقامت اهل ایمان در مقابل ستمگری کفار و پایداری آنان در راه حق و نیز درباره سرانجام نابودی و عذاب الهی برای ظالمان سخن می گوید. این آیات با سوگندهای پیاپی خداوند آغاز می شود و سپس به شهادت و گواهی الهی بر اعمال همگان اشاره می کند. در ادامه، به قتل عام اصحاب اخدود و شکنجه آنان توسط کفار پرداخته و سرانجام با تاکید بر قدرت و حاکمیت مطلق خداوند بر تمامی جهان هستی به پایان می رسد.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِبه نام خدایی که مهرش بسیار است و همیشگی
وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُروجِ (۱)‏سوگند به «آسمان دارای برجها» [i]
وَ الْیَوْمِ الْمَوْعودِ (۲)‏سوگند به «آن روز وعده‌ داده ‌شده»
وَ شاهِدٍ وَ مَشْهودٍ (۳)‏سوگند به «گواهی‌دهنده» و سوگند به «مورد گواهی»
قُتِلَ اَصْحابُ الْاُخْدودِ (۴)‏مرگ بر «صاحبان آن گودال پر آتش»
اَلنّارِ ذاتِ الْوَقودِ (۵)‏همان آتش پر هیزم
اِذْ هُمْ عَلَیْها قُعودٌ (۶)‏آنگاه که آنان بالای آن نشسته بودند
وَهُمْ عَلیٰ ‌ما یَفْعَلونَ بِالْمُؤْمِنینَ شُهودٌ (۷)‏و خود بر آنچه با مؤمنان می‌کردند، گواه بودند
وَ ما نَقَموا مِنْهُمْ اِلّا اَنْو با آنان کینه نورزیدند، جز اینکه آنها،
یُؤْمِنوا بِاللّهِ الْعَزیزِ الْحَمیدِ (۸)‏به خدای توانا و شایسته‌ی ستایش، ایمان داشتند
اَلَّذى لَهو مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْاَرْضِهمان کسی که حاکمیّت آسمان‌ها و زمین برای اوست
وَ اللّهُ عَلیٰ  کُلِّ شَىْءٍ شَهیدٌ (۹)‏و خدا بر هر چیزی گواه است.

[i]کیهان شامل میلیاردها کهکشان می باشد، هر کهکشان نیز حداقل شامل صدها میلیون ستاره است، خورشید ما یکی از این ستاره‌هاست. شاید منظور از «برج» همان کهکشان باشد، زیرا برجها را به شکل استوانه می ساختند تا بتوانند همه اطراف را مشاهده کنند، کهکشان ها نیز ساختاری استوانه ای شکل دارند.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

بد است، توجه داشته باشد:

  • مرگ بر «صاحبان آن گودال پر آتش»، همان آتش پر هیزم ‏، آنگاه که آنان بالای آن نشسته بودند ‏‌و خود بر آنچه با مؤمنان می‌کردند، گواه بودند ‏، با آنان کینه نورزیدند، جز اینکه آنها، به خدای پیروزمند و شایسته‌ی ستایش، ایمان داشتند، همان کسی که حاکمیّت آسمان‌ها و زمین برای اوست و خدا بر هر چیزی گواه است. ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نقطه
Logo