لیست ۳۰ جزء قرآن کریم و سوره های هر جزء

قرآن کریم، کتاب مقدس مسلمانان، با توجه به حجم و محتوای غنی آن، برای تسهیل در خواندن و حفظ، به چندین بخش تقسیم شده است. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، جزءبندی است. قرآن کریم به ۳۰ جزء (پاره) تقسیم شده که هر کدام به طور میانگین حاوی دو حزب و هر حزب نیز شامل چهار ربع می‌باشد. این تقسیم‌بندی به مسلمانان کمک می‌کند تا در طول یک ماه، مانند ماه مبارک رمضان، به تلاوت تمام قرآن بپردازند.

فهرست ۳۰ جزء قرآن و سوره های هر جزء

جرء قرآنآیه شروع جزءسوره ها و آیات جزء
جزء ۱آیه ۱ سوره فاتحهسوره فاتحه و بقره (۱۴۱ آیه نخست)
جزء ۲آیه ۱۴۲ سوره بقرهبقره (آیه‌های ۱۴۲ تا ۲۵۳)
جزء ۳آیه ۲۵۳ سوره بقرهبقره (آیه ۲۵۳ تا پایان سوره) و آل‌عمران (۹۲ آیه نخست)
جزء ۴آیه ۹۳ سوره آل‌ عمرانآل‌عمران (آیه ۹۳ تا پایان) و نساء (۲۳ آیه نخست)
جزء ۵آیه ۲۴ سوره نساءنساء (آیه ۲۴ تا ۱۴۸)
جزء ۶آیه ۱۴۸ سوره نساءنساء (آیه ۱۴۸ تا پایان) و مائده (۸۱ آیه نخست)
جزء ۷آیه ۸۲ سوره مائدهمائده (آیه ۸۲ تا پایان) و انعام (۱۱۱ آیه نخست)
جزء ۸آیه ۱۱۲ سوره انعامانعام (آیه ۱۱۲ تا پایان) و اعراف (۸۸ آیه نخست)
جزء ۹آیه ۸۹ سوره اعرافاعراف (آیه ۹۰ تا پایان) و انفال (۴۰ آیه نخست)
جزء ۱۰آیه ۴۱ سوره انفالانفال (آیه ۴۱ تا پایان) و توبه (۹۲ آیه نخست)
جزء ۱۱آیه ۹۳ سوره توبهتوبه (آیه ۹۳ تا پایان)، یونس، و هود (۵ آیه نخست)
جزء ۱۲آیه ۶ سوره هودهود (آیه ۶ تا پایان) و یوسف (۵۳ آیه نخست)
جزء ۱۳آیه ۵۴ سوره یوسفیوسف (آیه ۵۴ تا پایان) ، رعد و ابراهیم
جزء ۱۴آیه ۱ سوره حجرحِجر و نحل
جزء ۱۵آیه ۱ سوره اسراءاِسراء و کهف (۷۴ آیه نخست)
جزء ۱۶آیه ۷۵ سوره کهفکهف (آیه ۷۵ تا پایان)، مریم و طه
جزء ۱۷آیه ۱ سوره انبیاءانبیاء و حج
جزء ۱۸آیه ۱ سوره مؤمنونمؤمنون، نور و فرقان (۲۰ آیه نخست)
جزء ۱۹آیه ۲۱ سوره فرقانفرقان (آیه ۲۱ تا پایان)، شعراء و نمل (۵۵ آیه نخست)
جزء ۲۰آیه ۵۶ سوره نملنمل، قصص و عنکبوت (۴۵ آیه نخست)
جزء ۲۱آیه ۴۶ سوره عنکبوتعنکبوت (آیه ۴۶ تا پایان)، روم، لقمان، سجده و احزاب (۳۰ آیه نخست)
جزء ۲۲آیه ۳۱ سوره احزاباحزاب (آیه ۳۱ تا پایان)، سبأ، فاطر و یس (۲۷ آیه نخست)
جزء ۲۳آیه ۲۸ سوره یسیس، صافات، صاد و زمر (۳۱ آیه نخست)
جزء ۲۴آیه ۳۲ سوره زمرزمر (آیه ۳۲ تا پایان)، غافر و فصلت (۴۶ آیه نخست)
جزء ۲۵آیه ۴۷ سوره فصلتفصلت (آیه ۴۷ تا پایان)، شوری، زُخرُف، دخان و جاثیه
جزء ۲۶آیه ۱ سوره احقافاحقاف، محمد، فتح، حُجُرات، قاف، ذاریات (۳۰ آیه نخست)
جزء ۲۷آیه ۳۱ سوره ذاریاتذاریات (آیه ۳۱ تا پایان)، طور، نجم، قمر، الرحمن، واقعه و حدید
جزء ۲۸آیه ۱ سوره مجادلهمجادله، حشر، ممتحنه، صف، جمعه، منافقون، تغابُن، طلاق و تحریم
جزء ۲۹آیه ۱ سوره ملکملک، قلم، حاقه، معارج، نوح، جن، مُزَّمِل، مُدَّثِّر‌، قیامت، انسان و مُرسَلات
جزء ۳۰آیه ۱ سوره نبأنبأ، نازعات، عَبَس، تَکویر، اِنفِطار، مُطَفِّفین، اِنشِقاق، بروج، طارِق، اَعلی، غاشیه، فَجر، بَلَد،
شَمس، لیل،ضُحی، شَرح، تین، عَلَق، قَدر، بَیِّنه، زلزله، عادیات، قارعه، تَکاثُر، عصر، هُمَزه،
فیل، قُرَیش، ماعون، کوثر، کافرون، نَصر، مَسَد، اخلاص، فلق، ناس

دسترسی سریع به سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت