جزء بیستم

جزء بیستم قرآن کریم از آیه ۵۶ سوره النمل آغاز و تا آیه ۴۵ سوره العنکبوت ادامه دارد و شامل موضوعات و داستان‌های متنوعی است.

در آیات ۵۶ تا ۹۳ سوره النمل به بخشی از داستان لوط و قوم او می‌پردازد که به خاطر اعمال ناشایستشان عذاب الهی را به دنبال داشت. پس از آن، سوره به بیان معجزه‌هایی از حضرت سلیمان و نیز به داستان ملکه سبا اشاره دارد که در نهایت به توحید ایمان می‌آورد. در پایان سوره، اهمیت تدبر در آیات قرآن و پیام‌های محمد (ص) به مردم ذکر شده است.

سوره القصص با ۸۸ آیه به طور مفصل به داستان حضرت موسی می‌پردازد. از تولد او، حفاظت الهی در کودکی، سال‌های زندگی در مدین، بازگشت به مصر و در نهایت مواجهه با فرعون و قومش. در این سوره، موضوعاتی چون توکل به خدا، سرنوشت ظالمان و اهمیت پیروی از راه حق مطرح می‌شود.

سوره العنکبوت آیات ۱ تا ۴۵ با آزمایش‌هایی که مؤمنان در طول تاریخ با آن مواجه شده‌اند آغاز می‌شود. در این سوره به داستان‌هایی از پیامبران گذشته از جمله نوح، ابراهیم، لوط، شعیب و صالح اشاره می‌شود و تأکید بر این است که ایمان واقعی در شرایط سخت و آزمایش‌ها آشکار می‌گردد. این سوره همچنین به اهمیت مبارزه با شرک و دعوت به مسیر راستین و پرهیز از گمراهی تأکید دارد.

جزء ۲۰ قران مجموعا شامل ۱۷۱ آیه می باشد.

 

نقطه
Logo