جزء بیست و چهارم

جزء بیست و چهارم قرآن کریم شامل ادامه سوره الزمر است که به موضوعاتی مثل شرک، توبه، و قضاوت الهی می‌پردازد، سوره غافر که با نام آیه الکرسی شناخته می‌شود و به بخشش گناهان، قدرت خداوند و داستان مؤمن آل فرعون اشاره دارد، و بخشی از سوره فصلت که به شرح بخشی از معانی و مضامین قرآن، حقیقت وحی و نتایج رویگردانی از آن می‌پردازد.

جزء ۲۴ قران کریم مجموعا شامل ۱۷۵ آیه می باشد.

 

نمایش بعدی
نقطه
Logo