جزء دوازدهم

جزء دوازدهم قرآن کریم شامل ادامه سوره هود و ابتدای سوره یوسف است. این جزء به تفصیل داستان‌های پیامبران گذشته و درس‌هایی که از زندگی آن‌ها می‌توان گرفت را مطرح می کند. در ادامه سوره هود آیات ۶ تا ۱۲۳، گزارش‌هایی از زندگی پیامبران بزرگ مانند نوح، صالح، لوط، و شعیب علیهم السلام ارائه می‌شود. هدف از بیان این داستان‌ها تأکید بر اهمیت استقامت پیامبران در برابر مخالفت‌ها و سرانجام مردمانی است که از پذیرش پیام انکار کردند. همچنین توجه به قدرت و حکمت الهی و نتیجه‌ی عملکرد خوب و بد انسان‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.

سوره یوسف آیات ۱ تا ۵۲، که به طور کامل به داستان حضرت یوسف علیه السلام اختصاص داده شده است، با آیاتی مربوط به خواب یوسف و حسادت برادرانش آغاز می‌شود. داستان یوسف به عنوان یکی از زیباترین داستان‌های قرآنی، به تفصیل به مسائلی مانند اعتماد به خدا، پاکدامنی، بخشش و رحمت، و مقابله با سختی‌ها می‌پردازد. جزء ۱۲ قران مجموعا شامل ۱۷۰ آیه می باشد.

نمایش بعدی
نقطه
Logo
ثبت نام در سایت