جزء سوم

جزء سوم قرآن کریم با پایان سوره بقره، شامل آیات ۲۵۳ تا ۲۸۶، و آغاز سوره آل عمران، از آیه ۱ تا ۹۲، تشکیل شده است. در جزء سه قران موضوعاتی چون اهمیت برتری علم و حکمت، و داستان‌هایی از پیامبران برای الگوبرداری و عبرت مطرح می‌شود. آیات پایانی سوره بقره، که شامل دعای معروف آیت الکرسی برای طلب کمک و رحمت الهی است، بسیار پراهمیت تلقی می‌شوند. سوره آل عمران به مسائل ایمانی عمیق‌تری می‌پردازد و بر وحدت مسلمین و استقامت در برابر فتنه‌ها تأکید دارد. همچنین، در این سوره به مباحث مربوط به خانواده و جامعه پرداخته شده و اهمیت پیروی از راهنمایی‌های الهی در برابر چالش‌های زندگی مورد تأکید قرار گرفته است. جزء ۳ قرآن مجموعا شامل ۱۲۶ آیه است.

نمایش بعدی
نقطه
Logo
ثبت نام در سایت