جزء ششم

جزء ششم قرآن کریم شامل آیات پایانی سوره نساء از آیه ۱۴۸ تا ۱۷۶، و بخشی از سوره المائده آیات ۱ تا ۸۱ می باشد. در این بخش از سوره النساء مباحثی همچون اهمیت پرهیز از بدگویی و پنهان کاری، لزوم عدالت و انصاف، و تأکید بر حقوق وراثتی مورد توجه قرار می‌گیرد. آیات اولیه سوره المائده نیز بر اهمیت عهد و پیمان و وفای به عهد، و همچنین دستورات حلال و حرام تاکید دارد. این سوره همچنین به مسائل مربوط به تغذیه، حقوق اقلیت‌ها و لزوم ایستادگی در برابر فساد و ستم می‌پردازد. جزء ۶ قران شامل ۱۱۰ آیه می باشد.

نقطه
Logo