جزء هفتم

جزء هفتم قرآن شامل ادامه سوره المائده و بخش ابتدایی سوره الانعام است. در این بخش از سوره مائده آیات ۸۲ تا ۱۲۰، بحث‌هایی پیرامون روابط میان مسلمانان و اهل کتاب، اهمیت عدالت و ایستادگی در برابر ظلم، و ماجرای معجزه مائده آسمانی مطرح شده است. سوره الانعام آیات ۱ تا ۱۱۰ توجه ویژه‌ای به توحید و خداپرستی دارد و به تکذیب شرک و بت‌پرستی می‌پردازد. این سوره همچنین به پیامبران گذشته و داستان‌هایی از آنان اشاره دارد، و بر اهمیت پیروی از وحی و آموزه‌های الهی تأکید می‌کند. جزء ۷ قران مجموعا شامل ۱۴۹ آیه می باشد.

نمایش بعدی
نقطه
Logo
ثبت نام در سایت