جزء هفدهم

جزء هفدهم قرآن کریم شامل کل سوره الأنبیاء و کل سوره الحج است. این جزء با پرداختن به داستان‌های پیامبران و بیان اهمیت عباداتی مانند حج، به ایمان و عمل صالح به عنوان دو رکن اساسی در زندگی مومنین تأکید دارد.

سوره الأنبیاء با ۱۱۲ آیه به داستان‌های مختلف پیامبران و مبارزات آنها با مردمان خود می‌پردازد. هدف از این داستان‌ها تأکید بر اتحاد پیام رسانی آنها و پایان ناپذیر بودن دعوت به توحید و پرهیز از شرک است. این سوره همچنین به موضوع قیامت و ضرورت آمادگی برای آن می‌پردازد.

در ادامه سوره الحج با ۷۸ آیه به موضوعات مختلفی از جمله قیامت، حج، جهاد و مبارزه در راه خدا، و توحید می‌پردازد. سوره حج توضیح می‌دهد که همه این عناصر بخشی از سعی انسان برای پرستش خداوند و تقرب به او هستند. این سوره شامل آیاتی درباره اهمیت حج و فلسفه‌های پشت آن است.

جزء ۱۷ قران مجموعا شامل ۱۹۰ آیه می باشد.

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت