جزء یازدهم

جزء یازدهم قرآن کریم شامل پایان سوره التوبه، کل سوره یونس، و ابتدای سوره هود است. این بخش از سوره توبه آیات ۹۳ تا ۱۲۹، خطاب به منافقان بوده و به معذوریت‌های مشروع برای عدم شرکت در جهاد می پردازد. همچنین بر اهمیت راستگویی، پایبندی به عهد، و اهمیت توبه و بازگشت به خداوند تاکید می‌شود.

سوره یونس با ۱۰۹ آیه که به طور کامل در جزء یازدهم آمده است، به پسرگذشت یامبران گذشته می‌پردازد و اصل توحید و پرهیز از شرک را مورد تأکید قرار می‌دهد. داستان حضرت موسی و فرعون و موضوعاتی مانند برهان نبوت، معاد و رستاخیز، و لزوم پیروی از هدایت الهی در آن بحث می‌شود.

ابتدای سوره هود آیات ۱ تا ۵)، با تأکید بر تدبر در قرآن آغاز می‌شود و موضوع ایمان و عمل صالح را مطرح می‌کند. همچنین به بیان برخی از ویژگی‌های انسان‌های منکر حقیقت پرداخته می‌شود. بخش ۱۱ قران مجموعا شامل ۱۵۱ آیه می باشد.

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت