دعا برای دوست

پروردگارا، ای عزیز دانا!

پناه دوستانم [نام دوستان] باش، آغوشی امن تر از تو سراغ ندارم،

جلوه‌ای نو از عشق خود را به دوستانم نشان ده،

ایمانی به آن‌ها ببخش تا در راه تو، ثابت قدم باشند.

«ای نور آسمان‌ها و زمین! »(نور/۳۵)

«نورت را برای آن‌ها کامل کن» و با علم عظیم خویش، قلبشان را روشن فرما.

هر جا گناه یا خطری در کمین است، آن را نمایان‌کن و از آن‌ها دور فرما.

اگر در انجام کار دُرست، ترس یا تردید دارند‌، شجاعت و اراده آهنین به آن‌ها عطا کن.

«ای مالک آسمان‌ها و زمین،

تویی که توانگر می‌کنی و سرمایه می‌بخشی!»(نجم/۴۸)

به دوستانم عزت، سلامتی و رزق و روزی فراوان عطا فرما و راهنمایانی را برانگیز تا آن‌ها را تشویق و حمایت کنند.

به آن‌ها خِردی ده تا زشتی‌های اطراف خود را ببینند و نیرویی ارزانی دار تا بر بدی‌ها غلبه کنند.

آمین

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo