دعا برای سعی و تلاش

«کسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد و انسان جز از سعی و تلاش خود بهره نمی‌برد،

انسان سر انجام نتیجه ی تلاش خود را خواهد دید و به ازای آن، به او پاداش کامل خواهند داد.

پایان هر چیز به خدا ختم می‌شود. اوست که می‌خنداند و می‌گریاند و اوست که می‌میراند و دوباره زنده می‌کند.»

(نجم/۴۲-۳۷)

ای دوستدار نیکوکاران؛

امروزم را با تو گام برمی‌دارم و برای فردایم به تو اعتماد می‌کنم!

ایمان و اعتماد بنفسم را آهنین‌کن، تا در راه خدمت به مردم کشورم ثابت قدم بمانم،

مرا دوستدار و سپاسگزار مردم گردان، به دُرستی راه شُکرگزاری و رسیدن به تو، از میان مردم می‌گذرد.

ای خدایی که برتری و بزرگواریت دایمی است!

افق دیدم را گسترش ده تا دستاوردهایم را با اهدافم مقایسه کنم، نه با موفقیت دیگران.

به من قلبی مهربان و ایمانی خالص عطا کن،

و یادآوری‌کن، بدون کسب شایستگی و تلاش، خواسته هایم اجابت نخواهند شد!

«ای فرزانه آگاه!»(بقره/۳۲)

مرا به این فهم برسان که «رفاه امروزم، بستگی به سعی و تلاش دیروزم دارد»(نجم/۳۹)و آنچه را امروز بکارم، در آینده درو خواهم کرد.

«ای شنوای دعا‌ها و دانای نیاز‌ها،»(دخان/۶)

به رحمتت چشم امید دارم، براستی تو دلسوز و مهربانی و هیچ کس را از خود نمی‌رانی، مرا در کارهایی که می‌پسندی، موفق کن. آمین

نقطه
Logo