دعای مهاجرت

«مهاجرانی که پس از ستم دیدن در راه خدا هجرت می‌کنند، در این دنیا جایگاه خوبی به آنان می‌دهیم و بهتر است بدانند پاداش آخرت آن‌ها از دنیا هم بیشتر است. آنان افرادی بُردبار و استوار هستند و به پروردگارشان ایمان دارند و اعتماد می‌کنند.»

(نحل /۴۲-۴۱)

ای پناه دهندگان با ایمان؛

« آگاه باشید؛ شما همان مردمی هستید که برای خرج کردن در راه خدا دعوت می شوید، اما برخی از شما بُخل می ورزند. کسی که بُخل بورزد در حق خودش بُخل ورزیده است؛ چون خدا بی نیاز است و شمایید که نیازمندید. اگر از کمک به دیگران روی برگردانید، خدا به جای شما گروه دیگری را می آورد که مانند شما نباشند.»

(محمد /۳۸)

ای یاور انسان‌ها در دیار غُربت!

مهاجران گرسنه و بی خانمانی و یا مهاجران امیدواری که بخاطر فشار سیاسی، آینده بهتر، و ترس یا ایمانشان از وطنشان فرار می‌کنند، مورد لطف خود قرار بده و پناه دهندگانی را که تلاش می‌کنند؛ به آن ها آرامش، غذا، سر پناه و کار دهند، بیامرز.

***

بار الها!

دل سوزی و مهربانی را در قلب ما بارور کن « و مهاجرانی که به ایمان از ما پیشی گرفتند بیامرز،

در دل های ما نسبت به آن ها کینه و حسادت قرار مده، تو یقیناً دل سوز و مهربانی.» (حشر/۱۱) آمین

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت