طالع بینی چینی

طالع‌ بینی چینی یا Chinese Zodiac که به آن شینگ‌شیائو نیز گفته می‌شود، بر اساس تقویم قمری چینی استوار است و دارای دوازده حیوان سال تولد یا نشانه حیوانی است که هر کدام نماینده یک سال هستند. این نشانه‌ها به ترتیب عبارتند از: موش (Rat)، گاو (Ox)، ببر (Tiger)، خرگوش (Rabbit)، اژدها (Dragon)، مار (Snake)، اسب (Horse)، بز (Goat)، میمون (Monkey)، خروس (Rooster)، سگ (Dog)، و خوک (Pig).


در طالع بینی چینی هر حیوان دارای ویژگی‌ها و شخصیت‌های منحصر به فردی است که گفته می‌شود بر روی کسانی که در سال مربوط به آن حیوان متولد شده‌اند، تأثیر می‌گذارد. طالع‌بینی چینی همچنین شامل پنج عنصر طبیعت (چوب، آتش، زمین، فلز، و آب) است که هر یک به نوبت، هر دوازده سال یک بار، با حیوانات ترکیب می‌شود و پیچیدگی‌های بیشتری به تحلیل شخصیت و آینده می‌افزاید. در این بخش از سایت نقطه وارد دنیای طالع بینی چینی و حیوان سال تولد و معانی و مفاهیم آن شوید.

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت