دعا برای زندگی خوب

«راه و روش زندگی پیامبر خدا، الگوی خوبی است برای کسانی که به خدا و روز رستاخیز امید دارند و او را بسیار یاد می کنند.»

(احزاب/۲۱)

خدایا، ای همدم قلب‌ها!

سپاسگزار تو هستم که به من فرصت دیگری دادی نماز به پا کنم و شُکر نعمت هایت را بجا آورم؛

«مرا به راه انبیاء، راستگویان، شهداء و نیکوکاران هدایت کن.»(نساء/۷۰)

راه کسانیکه با آرامش، مهربانی، روزیِ حلال و فداکاری زیستند و بدون شرم، گناه و رسوایی به دیار باقی شتافتند. آنان که درمیان آیندگان آوازه نیکو بجا گذاشتند و تمام خواسته‌های خوب قلبی و انگیزه‌های نیکشان با تلاش تحقق یافت.

خدایا!

ایمانی به ما ببخش تا به کار درست، عمل کنیم،

تقوایی عطا کن تا از کار نادرست، دوری کنیم،

و فهمی ده تا کار درست را از نادرست تشخیص دهیم. آمین

برای زندگیِ خوب، باید هدف و برنامه‌ی دُرست داشت

نقطه
Logo